از طریق این دوره ها می توانید متون انگلیسی را بسیار سلیس و روان به فارسی ترجمه کنید.

قسمت پایانی دوره های ترجمه، استفاده از آموخته ها بصورت عملی در کار ترجمه می باشد. این بخش با ارائه متن و انجام عملی کار  ترجمه، به زبان آموزان کمک می کند تا بصورت عملی اطلاعات خود رادر این زمینه تکمیل کنند

در این بخش ما با اصول و مبانی اولیه ترجمه بصورت تئوریک آشنا می شویم تا در مرحله بعد با کارگاه های ترجمه بتوانیم به قدرت ترجمه روان متون انگلیسی دست پیدا کنیم.

. در این مرحله، زبان آموز با لغات و همچنین پیدا کردن معنی لغات بدون نیاز به دیکشنری و در متن آشنا می گردد

.در این قسمت شما به خوبی یاد می گیرید تا مفهوم آنچه را در متون مختلف انگیسی می خوانید، به راحتی درک کنید

این بخش دانشجو را برای درک کامل قواعد به کار گرفته شده، در متون انگلیسی آماده می سازد.