افرادی مایل به گذراندن این دوره ها هستند که مایلند هر چهار مهارت زبان را بصورت همزمان آموزش ببینند.