یادگیری لغت بخش مهمی از آموزش زبان می باشد که این دورهها در سه سطح مقدماتی - متوسط و پیشرفته به آموزش لغت می پردازد.