این دوره جهت افزایش مهارت گفتار (Speaking) زبان آموزطراحی شده است.