این دوره جهت افزایش مهارت درک مطلب(Reading Comprehension) زبان آموزطراحی شده است.

this is a reading comprehension lesson.