این دوره جهت افزایش مهارت نوشتار (Writing) زبان آموزطراحی شده است.