داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی می توانند این آزمون را جهت تست دانش زبانی خود بزنند.