این آزمون در تاریخ 3 نوامبر برابر با 13 آبانماه باز می شود و به مدت دو هفته آن خواهد بود.