این بخش دانشجو را برای درک کامل قواعد به کار گرفته شده، در متون انگلیسی آماده می سازد.