.در این قسمت شما به خوبی یاد می گیرید تا مفهوم آنچه را در متون مختلف انگیسی می خوانید، به راحتی درک کنید