. در این مرحله، زبان آموز با لغات و همچنین پیدا کردن معنی لغات بدون نیاز به دیکشنری و در متن آشنا می گردد