در این بخش ما با اصول و مبانی اولیه ترجمه بصورت تئوریک آشنا می شویم تا در مرحله بعد با کارگاه های ترجمه بتوانیم به قدرت ترجمه روان متون انگلیسی دست پیدا کنیم.