قسمت پایانی دوره های ترجمه، استفاده از آموخته ها بصورت عملی در کار ترجمه می باشد. این بخش با ارائه متن و انجام عملی کار  ترجمه، به زبان آموزان کمک می کند تا بصورت عملی اطلاعات خود رادر این زمینه تکمیل کنند